Άρχισε να πληκτρολογείς οτιδήποτε

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης Κυριότητα Περιεχομένου:
Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο website, ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E. (και στον όμιλο εταιρειών της).Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο website ανήκει στην ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E. (και στον όμιλο εταιρειών της), και στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο website ανήκουν στην ANTENNA TV A.E. (και στον όμιλό της) ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο website, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του website:
Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο Website, websites που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την ANTENNA TV A.E. ή/και εταιρείες του ομίλου της, ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στο Website.

Οι κάτοχοι του οπτικοακουστικού υλικού που εισφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχονται το δικαίωμα του antenna.gr να αναπαράγει κατά βούληση και παραχωρεί περαιτέρω σε τρίτους την άδεια μετάδοσης του υλικού, χωρίς να διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση λήψης οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος για την ως άνω χρήση. Επιπλέον, αποδέχονται την πλήρη ευθύνη τους για την ακρίβεια και την πιστότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο εισφερόμενο από αυτούς οπτικοακουστικό υλικό

Το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελείται από ανεπεξέργαστες πληροφορίες, προερχόμενες από τους ίδιους τους πολίτες, δηλαδή εσάς. Σκοπός του antenna.gr είναι η παροχή σε όλους τους ενεργούς πολίτες της δυνατότητας να εισφέρουν, στο πλαίσιο της σύγχρονης "κοινωνίας της πληροφορίας", τη δική τους θέση και τη δική τους πρωτογενή μαρτυρία, με σκοπό η μαρτυρία αυτή να αποτελέσει εν συνεχεία τη βάση εμπεριστατωμένης δημοσιογραφικής έρευνας και διασταύρωσης. Με άλλα λόγια, η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί "πηγή" και όχι "αποτέλεσμα" δημοσιογραφικής έρευνας. Για το λόγο αυτό, το antenna.gr συμβουλεύει τους επισκέπτες του να τηρούν κριτική στάση απέναντι στις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή τους, την ακρίβεια των οποίων ουδείς άλλος εγγυάται πλην των ιδίων των πολιτών που τις εισφέρουν.

Αποσυμπίληση:
Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του website, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του website ανήκει αποκλειστικά στην ANTENNA TV A.E. (και στον όμιλό της). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του website παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην εταιρεία " ANTENNA TV A.E." (και στον όμιλό της), το δε λογισμικό έχει δημιουργηθεί από και ανήκει στην εταιρεία "CDL.gr Creation & Development Land".

Αποθήκευση streaming ή άλλων media:
Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων:
Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του website είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στο website αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθυνόμαστε ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του website ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα έχουμε εντάξει στο website και θα προέρχονται από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο website και προέρχονται από τρίτους.

Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως το website μας να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυώμεθα προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τα websites ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας:
Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του website, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα σε εμάς να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να αξιώσουμε από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων μας (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκδιώξουμε άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. Τα μηνύματα που καταγράφονται και εμφανίζονται στο Forum αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του Web Site. Δεν αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν την θέση του ΑΝΤ1.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας μας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών μας για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκδιώξουμε άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. Δεν ευθυνόμαστε απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς.

Ευθύνες:
Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μάς δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών και Χρηστών:
Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του website της για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη."

Αποθήκευση streaming ή άλλων media:
Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Συμμετοχή:
2.1. Με την επιφύλαξη των όσων κατωτέρω ειδικότερα ορίζονται, δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν όσοι τηρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στους αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού: Α) Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Β) Το δώρο του photographer 2018 μπορούν να κερδίσουν όσοι είναι από 18 ετών και άνω. Γ) Διαμένουν μόνιμα στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη. Αποκλείεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό σε όσους διαμένουν Ελλάδα και Κύπρο, ωστόσο μπορούν να ψηφίσουν τον νικητή “TeenPhotographer2018”. Κάθε συμμετέχοντας συμμετέχει στον διαγωνισμό με μια και μόνο συμμετοχή (ήτοι μια και μόνον φορά). Απαγορεύεται η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό του ίδιου προσώπου με τα ίδια ή διαφορετικά στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά με διαφορετική διεύθυνση, διαφορετικό e-mail κλπ).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται μόνον δια μέσου της ιστοσελίδας elladaphotocontest.gr. Απαγορεύεται η χρήση άλλου συνδέσμου (link) για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Τυχόν συμμετοχές που υποβάλλονται μέσω κάποιου συνδέσμου ο οποίος δεν προέρχεται από το elladaphotconst.gr αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή στο διαγωνισμό οποιούδηποτε συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και αν διαπιστωθεί ότι δεν πληροί ή ότι αντιβαίνει σε κάποιον από τους ανωτέρω όρους καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο από τους παρόντες όρους του διαγωνισμού ή διαπιστωθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία ότι είναι παράνομη ή/και καταχρηστική ακόμη και μετά την ανάδειξη του νικητή και την απόδοση του επάθλου. Στην τελευταία περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη τυχόν αξίωση έχει ενάντια του συμμετέχοντα να αιτηθεί και την επιστροφή του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Επισημαίνεται ότι ο αποκλεισμός συμμετοχής για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες στο σύνολο τους καθώς και των όρων χρήσης του elladaphotocontest.gr. και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους του διαγωνισμού καθώς και τους όρους χρήσης του elladaphotocontest.gr. κατά την ελεύθερη κρίση και βούλησή της χωρίς να υποχρεούται να ειδοποιήσει καθοιονδήποτε τρόπο τους συμμετέχοντες/μέλη της και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή/και προθεσμίας, ο οποίοι και θα ισχύουν αμέσως με την ανάρτησή τους. Οι συμμετέχοντες/μέλη της υποχρεούνται να ελέγχουν μόνοι τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις.

Διάρκεια διαγωνισμού
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να συντμήσει οποτεδήποτε τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση της στην σελίδα του διαγωνισμού χωρίς να απαιτείται προς τούτου αποδοχή της παράτασης ή σύντμησης από τους συμμετέχοντες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς οι οποίοι θα διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο, θα διέπονται από τους ίδιους όρους και θα διαφοροποιούνται μόνο ως προς τα δώρα των νικητών ή/και προς τον τρόπο παράδοσης αυτών ή/και προς οποιοδήποτε άλλο σημείο κρίνει η εταιρεία ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της.

Μη μεταβιβάσιμο και μη εξαργυρώσιμο δώρων του διαγωνισμού
Ως προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα θεωρούνται τα στοιχεία εκείνα που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο elladaphotocontest.gr.. Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων καθώς είναι και τα μόνα στοιχεία που η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει για να έρθει σε επαφή μαζί του. 6.3. Η Εταιρεία από την στιγμή της απόδοσης του δώρου στον νικητή του διαγωνισμού δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη απέναντι στον νικητή ή/και τον τυχόν αναπληρωματικό που θα τον υποκαταστήσει. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας να αντικαταστήσει το δώρο του διαγωνισμού με κάποιο άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δικαιούται, χωρίς να υποχρεούται, να αναρτήσει ενημέρωση σχετικά με την αντικατάσταση στην σελίδα του διαγωνισμού.

Ενημέρωση του νικητή – επαλήθευση - διαδικασία απόδοσης δώρου σε νικητή
Ο συμμετέχων που αναδεικνύεται νικητής του διαγωνισμού κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, θα ενημερώνεται σχετικώς από την Εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο elladaphotocontest.gr.. Πέραν της διαδικασίας ενημέρωσης του νικητή του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω και της απόδοσης του δώρου, η Εταιρεία δεν υπέχει καμία άλλη υποχρέωση απέναντι στο νικητή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κατέστη αδύνατη η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (είτε από την Εταιρεία προς τον νικητή είτε και αντιστρόφως), ο τελευταίος αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο και δεν διατηρεί καμία αξίωσή κατά της Εταιρείας, η δε Εταιρεία δικαιούται να αποδώσει το δώρο στον πρώτο αναπληρωματικό ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενη διαδικαστικά επικοινωνία με τον νικητή όπως επίσης και σε περίπτωση που ο νικητής δεν προσέλθει κατά την καθορισμένη από την Εταιρεία ημέρα και ώρα στο καθορισμένο τόπο να παραλάβει το δώρο του (με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας κατά την οποία θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως – ή με e-mail- τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την καθορισμένη ως άνω ημέρα και ώρα και τούτο για μία φορά). Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ούτε ο πρώτος αναπληρωματικός τότε η Εταιρεία θα αναζητήσει τον επόμενο αναπληρωματικό μέχρι το πολύ 3 συνολικά αναπληρωματικούς με την ίδια ως άνω διαδικασία. Αν δεν τελεσφορήσει καμία προσπάθεια τότε θα επαναληφθεί η κλήρωση κατά τον ίδιο προαναφερθέντα τρόπο. Ο νικητής του διαγωνισμού ή τυχόν αναπληρωματικός που θα πάρει την θέση του φέρει την αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσης του από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο elladaphotocontest.gr.. Οποιαδήποτε ένσταση του νικητή περί μη ενημέρωσης του για την ανάδειξη του ως νικητή, εφόσον έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία, δεν θα γίνεται αποδεκτή από την Εταιρεία και θα είναι άκυρη.

Δικαιώματα Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, αναιτιολόγητα ακόμη και χωρίς την τήρηση προθεσμίας να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή σε αυτόν. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναστείλει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, να παρατείνει ή να συντμήσει τον διαγωνισμό, καθώς και να τροποποιήσει ολικά ή μερικά τους όρους συμμετοχής, το ή τα έπαθλα, χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση γνωστοποίησης, τήρησης προθεσμίας ή αιτιολόγησης προς τους συμμετέχοντες.

Αποποίηση ευθύνης της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα που δύναται να παρουσιασθούν στο δώρο που θα λάβει ο νικητής, οποτεδήποτε κι αν παρουσιασθούν, ή για οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ της περιγραφής του δώρου στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και του πραγματικά προσφερθέντος δώρου καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να επέλθει στο νικητή ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή το δώρο ή/και τη χρήση του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μη λειτουργίας της ιστοσελίδας του διαγωνισμού ή της ιστοσελίδας των fora ή της δικής της ιστοσελίδας, τόσο σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των χρηστών όσο και σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του νικητή καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, τεχνικού προβλήματος, προβλήματος ασφαλείας, βλάβης ή άλλης ζημίας της ιστοσελίδας του διαγωνισμού που υποστηρίζει τον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αιτίας, οποτεδήποτε κι αν παρουσιασθεί. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και τους παρόντες όρους του διαγωνισμού και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε αξίωση τους έναντι της Εταιρείας. Περαιτέρω, ρητώς διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία αποτελούν διακριτά νομικά πρόσωπα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν και δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως υποχρέωση ή άλλου είδους δέσμευση το ένα για το άλλο. Έκαστος εξ αυτών (η Εταιρεία και έκαστο forum) φέρει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου που αναρτά ή που αναρτάται από τρίτους στην ιστοσελίδα του, των όρων χρήσης και λειτουργίας του, του τρόπου λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην λειτουργία και την διοίκηση/διαχείρισή του. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου ή την τυχόν αδυναμία παράδοσης του σύμφωνα με τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας η οποία σχετίζεται με τον διαγωνισμό παύει να υφίσταται.

Μη παραλαβή του Δώρου.
Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του δώρου από το νικητή κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, ή άρνησης γνωστοποίησης των στοιχείων παραλαβής ο τελευταίος χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Στην περίπτωση αυτή δεν διατηρεί ουδεμία απαίτηση κατά της Εταιρείας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή και τρίτα πρόσωπα κατ' εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που είναι συναφή και απαραίτητα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή, την ενημέρωση του νικητή και των λοιπών συμμετεχόντων χρηστών καθώς και για την παράδοση του δώρου στο νικητή. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συναινούν ρητώς στην κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προβολής του διαγωνισμού υλοποιηθεί από την Εταιρεία (ενδεικτικώς και όχι αποκλειστικώς αναφερόμενης της προώθησης του διαγωνισμού και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με την χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαδικτύου) και παρέχουν προς τούτο συναίνεση για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων όπως αυτά εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής στο elladaphotocontest.gr. κατά τον χρόνο συμμετοχής του συμμετέχοντα για τις ανωτέρω αιτίες. Επίσης για τεχνικούς και μόνον λόγους ενδέχεται να τοποθετείται στον υπολογιστή του ενδιαφερόμενου κατά την εγγραφή του μέσω του ειδικού link ένα cookie προκειμένου να είναι δυνατό να διαπιστωθεί ότι η εγγραφή του στο elladaphotocontest.gr. πράγματι προήλθε από τα συγκεκριμένα fora. Οι συμμετέχοντες συναινούν και αποδέχονται την παρούσα τοποθέτηση του cookie στον υπολογιστή τους και αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση που αφαιρέσουν αυτό ενδέχεται να μην είναι εφικτή η εξακρίβωση της προέλευσης της συμμετοχής τους και άρα να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Οι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις της Εταιρείας καθώς και στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην σελίδα του διαγωνισμού τα οποία διέπονται από τους όρους χρήσεις του elladaphotocontest.gr.

Πρόσβαση στην σελίδα του διαγωνισμού
Η πρόσβαση στην σελίδα του διαγωνισμού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω πρόσβαση ή/και οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει στους συμμετέχοντες εξαιτίας ή με αφορμή την πρόσβαση αυτή.

Λοιποί Όροι
Αν κάποιος όρος αυτού του διαγωνισμού κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων του διαγωνισμού δεν πλήττεται. Η παράλειψη από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι επικεφαλίδες συμπεριλήφθηκαν στο παρόν μόνο προς διευκόλυνση και δεν χρησιμοποιούνται για να ερμηνευτεί οποιοσδήποτε όρος.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ:
Η επίσκεψη στο website μας, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: Η επίσκεψη στο website μας, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Νέο Πρόγραμμα